Informácie pre uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti POLLÁK ŠAĽA s.r.o. pri získavaní osobných údajov

Spoločnosť POLLÁK ŠAĽA s.r.o. (prevádzkovateľ) vás týmto ako dotknuté osoby informuje o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame.

Účely spracúvania a právny základ:

Vaše bežné osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, dosiahnuté vzdelanie, študijný odbor, kvalifikácia, e-mailová adresa, prípadne fotografie alebo iné prílohy) ak sú uvedené v životopise, v žiadosti o zamestnanie alebo v motivačnom liste, ktorý zašlete na e-mailovú adresu personalistika@pollaksala.sk; pollaksala@pollaksala.sk alebo vaše osobné údaje zaslané prostredníctvom pracovného portálu www.profesia.sk sa spracúvajú za účelom výberu vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto, kontaktovania a pozvania vybraného uchádzača na pracovný pohovor. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa o prijatie kvalifikovaných zamestnancov na príslušné pracovné pozície.

Príjemca vašich osobných údajov

Vaše bežné osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje iným príjemcom, ani ich nezverejňuje. Prevádzkovateľ neprenáša vaše osobné údaje do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, budú zlikvidované vymazaním z našej databázy automatizovanou aj neautomatizovanou formou, keď už splnili účel ich spracúvania.